جبهه ای در مقابل…

«وقتی انسان نقطه مقابل خودش را نگاه می کند یک جبهه ای می بیند؛ ما در مقابل مان جبهه فرهنگی سیاسی غرب وجود دارد. ما اگر بخواهیم در مقابل این جبهه کار کنیم، هم باید تنوع داشته باشیم، هم باید ابتکار داشته باشیم، هم باید انگیزه داشته باشیم، هم باید برنامه داشته باشیم. کارمان هدایت شده باشد و این نمی شود مگر با تشکیل جبهه. از افراد و حتی مجموعه ها به تنهایی کار بر نمی آید باید یک کار وسیع جبهه ای انجام داد.»    ۰۲/۰۲/۱۳۹۲

نقش گسترش کار فرهنگی میان جوانان مومن و انقلابی

«اما آنچه که نقطه مهم تر عرض من است، خطاب به جوانانی است که در سراسر کشور فعالیت های فرهنگی را به صورت خودجوش شروع کرده اند که به حمدالله خیلی هم وسیع شده است من می خواهم بگویم… اینها کار را هر چه می توانند به طور جدی دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند که گسترش کار فرهنگی در بین جوانان مومن و انقلابی نقش بسیار زیادی در پیشرفت این کشور و در ایستادگی ها در مقابل دشمنان ملت ایجاد کرده است.»   ۰۱/۰۱/۱۳۹۳

رهبری معظم انقلاب دام ظله العالی

Send us a message!

Important. You need to add reCAPTCHA keys in the theme options for contact form to work.